Vedtægter for Sørby Esport

§1 Foreningens navn

Sørby Esport

§2 Foreningens hjemsted

Slagelse Kommune

§3 Foreningens formål

3.1 Formålet er at samle, udvikle og træne alle esport interesserede.

3.2 At udbrede kendskabet til esport.

3.3 At give medlemmerne et socialt netværk.

3.4. At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.

3.5 At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening.

3.6 At give udsatte borgere, flygtninge, handicappede og psykisk syge, mulighed for at opnå glæde og gode oplevelser samt forståelse for dansk foreningsliv.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og betaling af kontingent er foretaget.

4.2 Kontingent til almindelige medlemmer og støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med de enkelte afdelinger.

4.3 Bestyrelsen kan beslutte at frivillige over 18 år, eller børn af frivillige forældre får nedsat kontingent. Medlemmer på nedsat kontingent beholder deres stemmeret.

4.4 Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

4.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

4.6 Ved eksklusion refunderes evt. overskydende betaling for medlemskab ikke.

4.7 Alle aftaler mellem Sørby Esport og det eksluderede medlem ophører og adgang til fælles ydelser og services ophører.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 2 dage før.

5.4 Stemmeret – Alle medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret. Forældre til børn under 18 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

5.6 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

5.7 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.8 Generalforsamlingens dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Forslag til handlingsplan og budget
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
 Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, der vælges som minimum en formand. Kassereren udpeges af bestyrelsen.

7.3 Kassereren behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men deltager efter behov i møder med bestyrelsen.

7.4 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges, dog kan maksimalt 2/3 af bestyrelsen være på valg hvert år.

7.5 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.7 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et flertal af bestyrelsen, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9.3 Bestyrelsen kan godkende indkøbsbudgetter som udvalgte personer kan råde over til køb af inventar til Sørby Esport.

§10 Vedtægtsændringer

10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11. Euforiserende midler

11.1 Ved indtagelse eller overdragelse af ulovlige, euforiserende midler træder paragraf 4.5 i kraft mod den pågældende person. Se §4 stk. 5.

§12. Skader og tab af effekter

12.1 Sørby Esport fralægger sig ethvert ansvar for personlige skader, tyveri og skader på medbragte effekter.

§13 Ludomani og spil afhængighed

13.1 Sørby Esport samarbejder med Center for Ludomani, spillemyndigheden, ludomanilinjen.dk samt forældre, for på den måde at sikrer at medlemmer hos Sørby Esport samt deltagere i events og turneringer i Sørby Esport regi, tilbydes de bedst mulige forudsætninger, for at spille computer, i de mest sikre rammer.

13.2 Sørby Esport har fokus på skadeligt adfærd hos medlemmerne, og tegn på afhængighed af spil og gaming, vil udløse en samtale med teamleder, samt en underretning af forældre, hvis medlemmet er under 18 år.

§14 Sponsorpenge og præmiepenge

14.1 Alle indgåede sponsoraftaler som indeholder et pengebeløb, vil gå til Sørby Esports hovedkasse.

15.2 Ved uenigheder omkring økonomiske forhold, træffes der en afgørelse i bestyrelsen, evt. med bistand fra bestyrelsesformand og kasserer hos Sørbymagle IF.

§15. Reklame

15.1 Det er uden bestyrelsens godkendelse strengt forbudt at ændre eller redigere Sørby Esport logoet. Dette gælder alle hjemmesider, billeder, foldere osv. Kommercielt som ikke kommercielt.

15.2 Medlemmer af Sørby Esport må bruge logoet på deres social media profiler og lignende. Ønsker et medlem at bruge logoet / navn på hans/hendes stream (fx Twitch og Youtube), kommercielt som non kommercielt, skal dette godkendes af et bestyrelsesmedlem.

§16 Opløsning af foreningen

16.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

16.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling