Medlemslogin

Sørby Esport en afdeling under Sørbymagle IF Kirkerupvej 16 4200 Slagelse CVR 34547580

Formål:

Sørby Esport er en forening hvor der trænes og spilles computer. Vi laver gaming, afholder events og turnering.

Vi arbejder med læring, respekt for fællesskabet og rummelighed. Bestyrelsen består af erfarne ledere og esports trænere, som både er dygtige til at lede mennesker, træne computerspillere og samtidig har et bankende hjerte for at inkludere alle. Sørby Esport rummer bredde og elite.

Vi sikre at alle uanset niveau, får mulighed for at finde nye venner og skabe tætte relationer, på tværs af køn, alder, religion og niveau. Sørby eSport arbejder med at udbrede kendskab til eSport i sammenhæng med foreningstanken i Danmark.

I samarbejde med Slagelse Kommune, uddannelsesinstitutioner og andre lokale aktører, ønsker vi at fremme og udvikle eSport lokalt og nationalt.

Vedtægter for Sørby Esport Dette er de gældende vedtægter for foreningen Sørby Esport. Sidst opdateret d. 22.02.2018 v/generalforsamlingen.

§1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Sørby Esport.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Slagelse Kommune.

§2. Foreningens formål

Stk. 1 Formålet er at samle, udvikle og træne alle esport interesserede.

Stk. 2 At udbrede kendskabet til esport.

Stk. 3 At give medlemmerne et socialt netværk.

Stk. 4 At give unge aktiviteter, der er et alternativ til sportsklubber og ungdomsklubber.

Stk. 5 At give medlemmerne mulighed for at deltage aktivt i en demokratisk forening.

Stk. 6 At give udsatte borgere, flygtninge, handicappede og psykisk syge, mulighed for at opnå glæde og gode oplevelser samt forståelse for dansk foreningsliv.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1 Alle kan optages af Sørby Esport. De respektive teamledere tager ansvar for de indmeldte medlemmer.

Stk. 2 Det er muligt at blive støttemedlem. Betaling fra støttemedlemmer går fra 200 kr. til et ubegrænset beløb og giver ingen bruger eller stemme rettigheder.

Stk. 3 Bestyrelsen har ret til at bortvise et medlem, hvis personen er til skade for foreningen og fællesskabet. Ved en bortvisning ophører den bortvistes medlemskab automatisk af Sørby Esport og alle tilhørende forbindelser og aftaler mellem Sørby Esport og den bortviste, . (fx email lukkes, adgang til webside lukkes, adgang til spil-servere lukkes mv.) opsiges.

Stk. 4 Medlemskab i Sørby Esport er gældende fra betalingsdato.

Stk. 5 Bestyrelsen skal i alle henseender være medlemmer af Sørby Esport.

§4. Kontingent

Stk. 1 Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære, årlige generalforsamling.

Stk. 2 Man betaler for at være medlem hos Sørby Esport.

Stk. 3 Kontingentsats: Online: kr. 750,-/halvårligt Online: kr. 1000,-/årligt Offline: kr. 1200,-/halvårligt (sæson)

§5. Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige, administrative ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges hvert 2. år efter følgende model:

Lige år vælges: Formand, strategisk medlem1, spil medlem1. Ulige år vælges: strategisk medlem2, spil medlem2.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, 2stk spil medlemmer og 2stk strategisk medlemmer. Samt 1 repræsentant fra hvert udvalg som pr. 2019 omfatter, strategiudvalg, teamlederudvalg og centerudvalg

Stk. 3 Alle poster skal besættes af personer der er fyldt 18 år.

Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 50 % eller derover er til stede.

§6. Regnskab

Stk. 1 Økonomiansvarlig er i samarbejde med ekstern bogholder ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet.

Stk. 2 Det endelige årsregnskab fremlægges til generalforsamlingen. Årsregnskabet skal være godkendt af 2 revisorer.

Stk. 3 Bestyrelsen hæfter som helhed for, at foreningens penge er blevet brugt retmæssigt. Dette skal fremgå af det fremlagte regnskab.

Stk. 4 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§7. Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse hertil sker skriftligt med mindst tre ugers varsel. Dagsordenen vil blive sendt ud 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2.1 Kun medlemmer af Sørby Esport, som er fyldt 18 år har stemme- og taleret på foreningens generalforsamling. Medlemmer under 18 år har kun stemme og taleret via deres forældre Ikke-medlemmer kan tildeles taleret af generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4 Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Blot ét medlem ønsker det, skal en afstemning foregå skriftligt og anonymt.

Stk. 7 Der indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling via foreningens Facebook.

Stk. 8 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende:

• Valg af dirigent og referent • Valg af stemmetællere. min 3 • Formandens beretning • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og næste års budget • Indkomne forslag • Valg til bestyrelsen • Valg af interne eksterne revisorer

Sørby Esport en afdeling under Sørbymagle IF Kirkerupvej 16 4200 Slagelse CR 3454 7580
• Eventuelt

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden finde sted, når mindst 1/5-del af foreningens medlemmer indsender anmodning herom.

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ved vedtægtsændringer skal der være simpelt flertal, før det vedtages. Afstemningen skal finde sted på en generalforsamling.

§10. Foreningens opløsning:

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to, i samme anledning, indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være 9 og maksimalt 12 måneder mellem disse. Til foreningens opløsning kræves det, at mindst ¾ dele af de afgivne stemmer er for opløsningen på begge af de indkaldte generalforsamlinger. Stk. 2 Har foreningen ingen medlemmer, nedlægges den automatisk. Stk. 3 Har foreningen økonomisk overskud ved nedlæggelsen, skal dette gå til Sørbymagle IF.

§11. Reklame

Stk. 1 Det er uden bestyrelsens godkendelse strengt forbudt at ændre eller redigere Sørby Esport logoet. Dette gælder alle hjemmesider, billeder, foldere osv. Kommercielt som ikke kommercielt.

Stk. 2 Medlemmer af Sørby Esport må bruge logoet på deres Facebook profiler og lignende. Såvel et medlem ønsker at bruge logoet på hans/hendes stream (fx Twitch og Youtube), kommercielt som nonkommercielt, skal dette godkendes af et bestyrelsesmedlem

Stk. 3 Alle må bære den originale merchandise fra Sørby Esport.

§12. Euforiserende midler

Stk. 1 Ved indtagelse eller overdragelse af ulovlige, euforiserende midler træder paragraf 3.3 i kraft mod den pågældende person. Se §3. stk. 3.

§13. Skader og tab af effekter

Stk. 1 Sørby Esport fralægger sig ethvert ansvar for personlige skader, tyveri og skader på medbragte effekter.

§14 Ludomani og spil afhængighed

Stk. 1 Sørby Esport samarbejder med Center for Ludomani, spillemyndigheden, ludomanilinjen.dk samt forældre, for på den måde at sikrer at medlemmer hos Sørby Esport samt deltagere i events og turneringer i Sørby Esport regi, tilbydes de bedst mulige forudsætninger, for at spille computer, i de mest sikre rammer.

Stk. 2 Sørby Esport har fokus på skadeligt adfærd hos medlemmerne, og tegn på afhængighed af spil og gaming, vil udløse en samtale med teamleder, samt en underretning af forældre, hvis medlemmet er under 18 år.

§15 Sponsor penge og præmiepenge

Stk. 1 Alle indgåede sponsoraftaler som indeholder et pengebeløb, vil gå til Sørby Esports hovedkasse.

Stk. 2 Ved uenigheder omkring økonomiske forhold, træffes der en afgørelse i bestyrelsen, med bistand fra bestyrelsesformand og kasserer hos Sørbymagle IF.

§16 Forpligtelser overfor Sørbymagle IF

Stk. 1 Sørby Esports medlemmer forpligter sig til at deltage i frivillige arrangementer i Sørby Idrætsforening, og til Sørby Markedet, i så vidt muligt omfang.